Sơ đồ tổ chức

BKAPGROUP

Sơ đồ tổ chức BKAPGROUP thể hiện bộ máy tổ chức và nhân sự được phân bổ chuyên nghiệp, khoa học. Trách nhiệm của người đứng đầu, các phòng ban, trưởng bộ phận và nhân sự thể hiện rõ ràng.

Nhờ có hệ thống tổ chức mà hoạt động của các công ty trong tập đoàn được thực hiện thống nhất và hiệu quả. Từ đó, tạo nên một tập đoàn BKAP vững mạnh.

Sơ đồ tổ chức BKAPGROUP

Sơ đồ công ty trực thuộc tập đoàn

Sơ đồ công ty trực thuộc BKAPGROUP